Korona-infoKoronavirusepidemista johtuen teatteriesityksia ja muita esiintymistilaisuuksia on peruttu.
 

Tällä on vaikutusta erityisesti freelancerina toimivan näyttelijän sopimussuhteisiin ja toimeentuloon.

Hallitus antoi 12.3.2020 suosituksen, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi se suositteli, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

 

Aluehallintovirastot antoivat 13.3.2020 määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Määräykset koskivat kaikkia Manner-Suomen kuntia ja ne ovat voimassa tartuntatautilain mukaisesti yhden kuukauden eli 12.4.2020 klo 24 asti. Määräys astui voimaan välittömästi.

 

Valtioneuvosto antoi 16.3.2020 poikkeustilan johdosta uudet suostukset, koskien teattereita ja yleisötilaisuuksia.

 

 
Tämän jälkeen Aluehallintoviranomaiset tekivät uudet korvaavat päätökset em. asioista.
 
 

Teattereiden esitystoiminta keskeytyy 13.4. saakka ja yleisötilaisuudet suositellaan peruttavaksi toukokuun loppuun.

Esitysten peruutukset johtuvat joko em. viranomaisten päätöksistä tai perustuvat teatterin tai muun esityspaikan omaan päätökseen. Vain viranomaisen päätös on ns. force majeure -tilanne.

 

Peruutuksista johtuu, että näyttelijät menettävät kokonaan tai osittain esityksistä sopimansa korvauksen.

 

Sopimussuhteesta ja peruutustilanteesta riippuu, saako perutusta työstä tai keikasta palkan vai jääkö korvaus force majeure -ehdon mukaan saamatta.

 

Työsuhde

 

Työsuhteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus työsopimuslain tai työehtosopimuksen perusteella.

Mikäli peruutus tapahtuu viranomaisen päätöksen vuoksi, kyseessä voidaan katsoa olevan ns. force majeure-tilanne jolloin työntekijällä, esim. vierailijalla on oikeus palkkaan enintään 14 päivältä.

 

Tämän jälkeen on oikeus työttömyysturvaan joko kassasta tai Kelasta.

 

Vierailijat

 

Mikäli peruutus tapahtuu teatterin omasta päätöksestä, noudatetaan vierailijoiden osalta työehtosopimusta: mikäli peruutus tapahtuu vähemmän kuin 10 päivää ennen listalla ollutta esitystä, maksetaan 75 % sovitusta korvauksesta.

Lisäksi on kuitenkin huomioitava 15 esityksen minimikorvaus, joka on maksettava kaikissa tapauksissa (= sopimuskohtainen minimipalkka).

 

Suomen Teatterit ry on antanut teattereille ohjeistuksen, jonka mukaan 15 esityksen minimikorvausta ei huomioida. Tästä käydään liittotasolla keskusteluja.

Huom! Kyseessä ovat työehtosopimuksen minimisäännöt, joista voi poiketa työntekijän hyväksi. Jotta koko riski ei jää yksittäisen näyttelijän kannettavaksi, teatterin kanssa voi neuvotella lisäkompensaatiosta.

 

Määräaikainen kiinnitys

 

Määräaikainen kuukausipalkkainen työsuhde ei  automaattisesti purkaudu, vaikka itse tehty työ peruuntuisi. Työnantaja ei voi myöskään irtisanoa määräaikaista työsuhdetta kesken sopimuskauden, vaikka tehty työ loppuisi.

 

Myöskään palkanmaksu ei automaattisesti pääty, vaikka esitystoiminta päättyisi.

Mahdollinen viranomaispäätöksestä johtuva force majeure –tilanne tulee tarkastella sopimus- ja tapauskohtaisesti. 

Suomen Teatterit ry on antanut teattereille ohjeistuksen, jonka mukaan määräaikaisten palkanmaksu voidaan keskeyttää 14 päivän jälkeen. Tästäkin keskustelemme liittotasolla.

 

Muu kuin työsuhde

 

Työsuhteen ulkopuolisien sopimussuhteiden kohdalla korvausvelvollisuutta tarkastellaan tapaus- ja sopimuskohtaisesti.

Osapuolten välinen sopimus on ensisijainen tulkintalähde.

Jos peruutus tapahtuu viranomaisen päätöksestä, kyseessä voidaan katsoa olevan force majeure -tilanne, jolloin pääsääntöisesti noudatetaan sitä, mitä näissä tilanteista on sopimuksessa sovittu. Jos sopimuksessa ei ole sovittu mitään, peruutus voi tapahtua ilman korvausvelvollisuutta.

Jos peruutus tapahtuu tilaajan omasta aloitteesta, noudatetaan samoin ensisijaisesti sitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Jos ei ole sovittu mitään, kyseessä on tilaajan yksipuolinen peruutus, jolloin näyttelijällä on oikeus korvaukseen, jonka enin. määrä on sovittu esityspalkkio.

Vain force majeure –tilanne oikeuttaa sopimuksen purkamiseen ilman korvausvelvoitetta.

Karanteeni

 

Henkilö voidaan tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätä joko olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin.

Karanteeni = terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista.

  • Karanteeniin/eristyksiin voidaan määrätä henkilö, joka on sairastunut tai jonka perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin.
     
  • Karanteeni toteutetaan yleensä kotona.
     

Päätöksen eristämisestä tai karanteenista tekee virkasuhteinen kunnan / sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos joudut itse karanteenin vuoksi olemaan pois työstä tai peruuttamaan töitäsi tai keikkojasi, mahdollisuus korvaukseen riippuu sopimussuhteestasi.

Poissaolon ajalta maksetaan joko palkkaa tai vaihtoehtoisesti tartuntatautipäivärahaa.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimusten mukaan karanteenin ajalta on oikeus palkkaa kuten sairausloma-ajalta.

Jos työhön ei sovelleta työehtosopimusta tai työ tehdään työsuhteen ulkopuolella, näyttelijä on oikeutettu Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan.

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Sairastuminen


Mikäli sairastut, työsuhteisella on lähtökohtaisesti oikeus sairausajan palkkaan joko työehtosopimuksen tai työsopimuslain perusteella.

Mikäli et ole työsuhteessa, sinulla on oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan.

Työttömyysturva


Suomen Näyttelijäliitto vakuuttaa jäsenensä Työttömyyskassa Finkassa. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömyyden tai lomautuksen ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Mikäli töitäsi perutaan, varmista ensin, että työnhakusi on voimassa.

 

Jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, tee se välittömästi:

Ilmoittaudu TE-toimistoon

  • kirjautumalla TE-toimiston verkkopalveluun: www.te-palvelut.fi pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Voit aloittaa työnhaun myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

 

Tämän jälkeen voit hakea päivärahaa kassasta.


Työttömyysetuuteen on oikeus työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetuilla työntekijöillä sekä niillä, joiden työnteko ja palkanmaksu on lomautukseen rinnastettavan syyn takia keskeytynyt.

 

Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä. Tällainen on esimerkiksi viranomaisen epidemian vuoksi asettama kielto.

 

Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista.

 

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

 

Työttömyyskassa Finkassa tulee olemaan kevään aikana ruuhkaa, koska sekä näyttelijöiltä että muusikoilta on peruttu paljon esityksiä ja keikkoja. Kannattaa varautua piteneviin käsittelyaikoihin.

 

Jos et ole Finkan tai minkään muun kassan jäsen tai työssäoloehtosi ei ole vielä kertynyt, ole yhteydessä Kelaan.