Muut tulonhankkimiskulut

Tulonhakkimiskulut vähennetään verottajan lomakkeella 50A.

Taiteilijoiden käytössä ollutta 15-lomaketta ei enää ole, tilalle jo vuoden 2018 verotukseen tuli tulonhankkimistoiminnan tuloja ja menoja koskeva 11-lomake, joka on tarkoitettu ei-työsuhteisista tuloista tehtäviin vähennyksiin. Myös se tulee palauttaa 50A-lomakkeen liitteenä.

TULONHANKKIMISKULUISTA LYHYESTI

Aluksi kuittisulkeiset

 • laske kuitit yhteen
 • jos vähennyksiä alle 750 euron eikä veroehdotuksessa korjattavaa, homma ohi osaltasi
 • jos yli 750 euroa, lajittele kuitit vähennyslomakkeen mukaan (säilytä nippu itselläsi)

 

Veroehdotuslomakkeesta kannattaa tarkastaa,

 • - onko matkakuluja muutettu veroehdotuksessa palkaksi
  > yleensä tarkoittaa, että jokin työpaikka on katsottu varsinaiseksi työpaikaksi
  > silloin tästä työstä voi tehdä työmatkavähennykset
 • että työnantaja on maksanut palkkasi palkkana eikä työkorvauksena
   

Jäsen- ja asiakasmaksut alan järjestöille ja yhdistyksille

Ammatin harjoittamiseen liittyvät muut kuin työmarkkinajärjestön jäsenmaksut ilmoitetaan tulonhankkimisvähennyksenä (esim. Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys, Ilmaisuverstas).

Tarkista, että Näyttelijäliiton jäsenmaksu on veroehdotuksessa.
 

Sivutoimen, freelancekeikkojen ja freelancereiden matkakulut

Varsinaista työpaikkaa koskevat matkakulut ilmoitetaan verottajan lomakkeella 1A

Freelancekeikkojen ja freelancereiden matkakuluvähennys erityiseselle työntekemispaikalle ja tilapäiselle työpaikalle ilmoitetaan ilman omavastuuta
verottajan lomakkeella 1D

Varsinaisen työpaikan ja kodin välisistä matkakuluista menee 750 euron omavastuu. Täyden 7000 euron vähennyksen saa siis 7750 euron matkakuluilla (2018, 2019).

Freelancereilla
ja vakituisessa työsuhteessa toimivilla ei freelancekeikkojen suhteen ole halvimman kulkuneuvon vaatimusta, omavastuuta eikä enimmäismäärää.

Freelancereilla teatterivierailut katsotaan varsinaiseksi työpaikaksi. Jos joku tilapäisestä työpaikasta muodostuu varsinaiseksi työpaikasi, vähennetään matkakuult verottajan lomakkeella 1A.

 • Omalla autolla tehdyt matkat: 0,25 s/km (2018, 2019, 2020)

 • Muut kulkuvälineet verottajan sivuilla

Lisätietoja netissä:
Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Tulonhankkimiskuluina vähennettävät matkat
 

Työmatkat / Ylimääräiset elantokulut / Palkansaajan päivärahavähennys

Päivärahavähennys tulee kysymykseen vieraalle paikkakunnalle tehdystä työ- tai kurssimatkasta, joka on kestänyt päivärahaan oikeuttavan ajan. Vähennyksen edellytyksenä on, ettei työnantaja ole maksanut päivärahaa tai muuten korvannut matkasta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Verohallitus vahvistaa vuosittain kiinteät määrät, joita voi vaatia vähennyksenä.
Vuonna 2020 kotimaassa tehty matka, jonka kesto on

 • yli 6 tuntia: 16 e / vrk
 • yli 10 tuntia kestänyt matka: 29 e / vrk


Jos ylimääräiset kulut ovat isommat, voi ne vähentää todellisten kulujen mukaan (ruokailut, majoitus, asujen pesukulut jne.).

Päivärahavähennystä vaadittaessa on osoitettava, että ylimääräisiä kuluja on todella tullut
(mm. kuitit ravintolaruokailusta kannattaa säästää).

Matkavuorokausi on 24 tuntia. Se alkaa siitä kellonlyömästä, kun kotiovi menee kiinni.

Lisäksi edellytetään, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin päässä.

Verottajalle annettavasta selvityksestä on ilmettävä matkan alku- ja päättymisajankohta, matkareitti.

Jos työpaikasta on muodostunut verottajan näkökulmasta ns. varsinainen työpaikka, ei oikeutta päivärahavähennykseen ole.


Työhuonemenot

Vähennys todellisten kulujen mukaan

Asunnon yhteydessä oleva työhuone. Kohdassa on ilmoitettava huoneiston koko pinta-ala, työhuoneen osuus ko. huoneistosta sekä koko huoneiston vuokra- ja vastikekulut. Tulonhankkimiskuluna saadaan vähentää työhuoneen pinta-alaa tai muuta jakoperustetta vastaava osuus työhuonekuluista.

Vaihtoehtona on vähentää esim. muun selvityksen puuttuessa Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukainen könttäsumma:

 • Päätoimeentulon hankinnasta 900 e

 • Pysyväisluonteisten tai huomattavien sivutulojen hankinnasta 450 e

 • Jos käytät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseen 225 e

 • Puolisoilta yhteensä / osapäiväisesti pääansiotulojen tai
  pysyväisluonteista sivutulojen hankinnasta tietoa.
   

Asunnosta erillisen työhuoneen vuokra tai vastike on kokonaan vähennyskelpoista, mikäli tilaa käytetään yksinomaan työhuoneena.

Asunnon yhteydessä olevan erillisen
työhuoneen isommat rakennus-, korjaus- ja parannusmenot ovat poistoin vähennettävissä.

Erillisen työhuoneen osalta sähkö-, siivous- ja vakuutusmenot ovat hyvin perusteltavissa. Asunnon yhteydessä olevan työhuoneen kulujen kohdistaminen tulonhankintaan on työläämpää. Selvitä mahdollisimman konkreettisesti, mitä kaikkea näyttelijäntyöhön yleisesti ja erityisesti omalla kohdallasi kuuluu ja mihin kaikkeen työhuonetta tarvitset.
 

Työasuntovähennys

Työasuntovähennyksellä on merkitystä niille perheellisille näyttelijöille silloin kun hän joutuu hankkimaan toisen asunnon toisella paikkakunnalla työskentelyn vuoksi muun perheen jäädessä asumaan vakituiseen asuntoon.

Perheetön henkilö voi saada vähennyksen vain sillä edellytyksellä, että hänellä on varsinainen työpaikka sekä vakituisella asuinpaikkakunnalla että työssäkäyntipaikkakunnalla.

Kts. lisätietoa.


Puhelinkulut- ja tietoliikennekulut

Puhelin- ja tietoliikennekulut voi vähentää niiltä osin kuin liittyvät tulonhankintaan.

Verovelvollisen on esitettävä selvitys puhelimen / verkkoyhteyden kokonaismenoista ja niistä perusteista, joiden mukaan kyseiset menot on jaettu tulonhankkimiskuluiksi ja yksityismenoiksi.

Käsipuhelimen hankintameno ei yleensä ole vähennyskelpoinen meno, tietokoneen hankintamenon voi vähentää kokonaan, jos osoittaa tietokoneen olleen pääasiallisesti työkäytössä.


Ammattikirjallisuus, DVD:t, CD:t

Vähennyskelpoisia ovat sellaisista ammattikirjoista ja -lehdistä ym. aiheutuneet menot, jotka on hankittu työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ajan tasalla pitämiseksi.

Tarkka erittely mihin työhön tai produktioon mikäkin kirja tai äänite liittyy.

Usein verottaja katsoo osan näistä kuluista vähennyskelvottamaksi elantokuluksi hyväksyen selvityksen perusteella vain osan.


Hius-, maskeeraus-, ihonhoito-, piilolinssi- yms. kulut

Verovelvollisen tulee tehdä tarkka selvitys kulujen kohdistumisesta tulonhankkimiseen (verovuoden aikana syntyneet kokonaiskulut ja tulonhankintaan kohdistuvien kulujen osuuden kokonaiskuluista).

Vähennyskelpoisina voidaan pitää rooliin liittyviä maskeja, kalliita ja terveyden kannalta välttämättömiä ihon- ja hiustenhoidon erikoistuotteita.

Piilolinssikulujen läpisaaminen edellyttää myös erityisen tarkkaa selvitystä mm. työtehtävästä, roolista, ja huom. mm. teatterinlavalla tämä on usein myös työturvallisuusasia.
 

Työvaate- ja esiintymisasukulut / rooliasut

Jos joudut hankkimaan itse esiintymis- ja rooliasuja, selvitä asujen rajoitettu käyttötarkoitus (jako yksityis-/työkäyttö). Kerro myös työsi luonteesta. Usein verottaja hyväksyy esiintymisasut vain osittain katsoen osan normaaliksi elantomenoksi.
 

Kuljetuskulut, auto-, laite-, studio- ja harjoitustilakulut

Ko. kulut verovelvollisen tekemän erittelyn pohjalta on hyväksytty todellisten kulujen mukaan.


Neuvottelu- ja edustuskulut

Edustusmenot ovat asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin henkilöihin kohdistuvasta tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuvia menoja, joilla pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tahi muutoin toiminnan edistämiseen.

Palkansaajilla ei yleensä ole tulonhankkimiskuluiksi katsottavia edustusmenoja, minkä vuoksi vähennyksen myöntäminen tulee käytännössä harvoin kysymykseen. Joskus hyvin perusteltu selvitys voidaan hyväksyä osittain vähennyskelpoiseksi kuluksi. Esim. jonkun teatteriryhmän lehdistötilaisuus / työtilaisuuden saamisen edistämiseksi järjestetty tapaaminen. Niiden hyväksyttävä määrä riippuu tulojen määrästä ja neuvottelumenojen laadusta. Ko. menot on perusteltava todella hyvin.
 

Opintomatkat ja kurssit / täydennyskoulutus

Opintomatka voidaan katsoa tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa tehdyksi silloin, kun matka on ollut tarpeellinen verovelvolliselle jo olevan työn tai tehtävän hoidon kannalta. Jos matkaan on yhdistetty myös lomailua, vähennyskelpoista on vain se osa kuluista, joka on johtunut opinnoista. Opiskelun osuus matkasta tulee olla vähäistä suurempi, jotta kustannukset osittainkaan olisivat verotuksessa vähennettävissä. Mikäli verovelvollisen mukana matkustaa muita perheenjäseniä, matkaa on pidettävä ainakin osaksi muuna kuin opintomatkana. Vähennysvaatimuksen perusteeksi verovelvollisen tulee liittää veroilmoitukseen matkaohjelma tai muu luotettava selvitys matkasta. Mikäli työnantaja on tukenut matkan tekemistä, on se hyvä osanäyttö matkan luonteesta.

Opintomatkan kuluina voidaan vähentää paitsi matkakulut myös matkasta aiheutuneet lisääntyneet asumis- ja muut elantomenot.

Täydennyskoulutuskurssit ovat vähennyskelpoisia.

Kunnon ylläpitäminen usein katsotaan vähennyskelvottomaksi elantomenoksi.
 

Teatteri-, elokuva-, ooppera- yms. liput

Verovelvollisen tulee myös näiden kulujen osalta selvittää niiden kohdistuminen tulonhankkimiseen. Tällaisena näyttönä voidaan pitää esim. selvitystä, jossa verovelvollinen osoittaa yhteyden yksittäiseen projektiin tai rooliin. Kulut hyväksytään yleensä vain osittain.


Työvälineet

Tavanomaisten stereolaitteiden, television, videolaitteen, matkapuhelimen ja muiden vastaavien ns. “jokakodinlaitteiden” hankintaan liittyvät menot ovat vakiintuneen verotuskäytännön mukaan elantomenoiksi luokiteltuja kuluja. Saadakseen vähennyksen laitteen hankinnasta, verovelvollisen täytyy näyttää, että hän on ostanut laitteen nimenomaan tulonhankkimistarkoitusta varten.

Työtehtävään liittyvän työvälineen hankinta (esim. musiikki-instrumentti, marionettinukke) on osittain / kokonaan vähennyskelpoista, mikäli verovelvollinen näyttää, että hän tarvitsee sitä ammattinsa harjoittamisessa.


Työvälineiden huolto/korjaus ja vakuutukset

Korjausmeno on yleensä samalta osin vähennyskelpoista, kuin työvälineen hankintamenokin.

Erityisvakuutuksen aiheuttama meno on yleensä vähennyskelpoinen samoin perustein kuin edellä mainittu hankintameno ja korjauskulukin.
 

Poistot

Joillekin näyttelijöille poistot voivat olla mahdollisuus jonkinlaiseen verosuunnitteluun ja tulontasaukseen vuositulojen vaihdellessa.

Työvälineiden hankintamenojen vähentäminen tehdään ns. poistomenetelmällä.  Hankintameno jaksotetaan vähennettäväksi usean vuoden aikana. Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaan kerralla voi vähentää työvälineen, jonka hankintameno on enintään 1000 euroa. Verovelvollinen voi vähentää poistomenetelmällä myös alle 1000 euron hintaisen työvälineen, jos sen todennäköinen käyttöikä on yli kolme vuotta. Poisto voi olla jotain nollan ja 25 % väliltä. Seuraavien vuosina poistot lasketaan poistamatta olevasta hankintahinnasta. Parin kolmensadan euron kohdalla menojäännöksen voi poistaa kokonaan.
 

Sairauskulut

Sairauskulut ovat vähennyskelvottomia elantomenoja. Kuitenkin joissain tapauksissa ammattitaidon säilyttämiseksi välttämättömiä sairauskuluja kannattaa vaatia vähennettäväksi. Sairauskulujen läpisaaminen edellyttää erittäin hyvät ja perusteelliset selvitykset.

 

Työkyvyn ylläpitäminen

Joissain tapauksissa työkyvyn ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja kannattaa vaatia vähennettäväksi. Myös työkyvyn ylläpitämisestä aiheutuneista kuluista tulee tehdä tarkka selvitys.